Mahfudzot Bahasa Arab Lengkap dan Artinya

Advertisement
Mahfudzot Bahasa Arab Lengkap dan Artinya - Mahfudzot (Mahfuzhat) adalah istilah dalam tradisi literatur di pesantren untuk menyebut kalimat-kalimat indah yang berisi kata-kata mutiara, pepatah bijak, hikmah dan falsafah hidup. Mahfuzhat terseleksi dari berbagai nasihat Rasulullah saw., para sahabat, ulama salaf, sufi dan penyair, serta kata-kata yang bersifat anonim.

Dalam tradisi pendidikan pesantren dan sekolah Islam, Mahfuzhat adalah mata pelajaran khusus yang sangat penting. Setiap hari seorang murid diwajibkan menghafal teks Mahfuzhat sesuai tingkatan kelasnya. Namun tidak hanya menghafal, setiap murid juga didorong dan diuji untuk meresapi Mahfuzhat yang ia terima untuk bekal hidupnya.  

Pelajaran Mahfudzot adalah salah satu rumpun mata pelajaran bahasa arab, yang mengajarkan tentang hikmah-hikmah dan peribahasa berbahasa arab. Dengan tujuan untuk menancapkan falsafah-falsafah hidup yang penting untuk masa depan para siswi. Sehingga pelajaran ini diwajibkan untuk dihafalkan para siswi, mengingat diperlukannya falsafah hidup sebagai bekal kehidupan para siswi dimasa mendatang. من جدّ وجد
 

Man jadda wajada
Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan (kesuksesan)
من صبر ظفر
Man shobaro dzhofiro
Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung


من سار على الدرب وصل
Man saaro alaa darbi wasola
Barang siapa berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai (pada tujuannya)

جالس أهل الصدق والوفاء
Jaalis ahlash shidqi wal wafa
Bergaulah dengan orang yang jujur dan menepati janji

 
الوقت أثمن من الذّهب

Al waktu atsmanu minadz dzahabi
Waktu itu lebih berharga daripada emas


الصبر يعين على كلّ عمل
As shobru yu'ienu a'la kulli amalin
Kesabaran itu akan menolong segala pekerjaan

جرّب ولاحظ تكن عارفا
Jarib wa laahidzh takun a'arifan
Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu


مودّة الصديق تظهر وقت الضيق
Mawaddatush shodieqi tadzharu waktadh dhieq
Kecintaan seorang teman itu, akan tampak pada waktu kesempitan
 ومااللذّة إلا بعد التعب
wa maa ladzatu Illaa ba'dat ta'bi
Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan

بيضة اليوم خير من دجاجة الغد
Baidhotul yaumi khoirun min dajajatil ghoddi
Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari

خير الأصحاب من يدلّك على الخير
Khoirul ashab man yaduhulluka alal khoir
Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan


التعلم في الصغر كالنقش على الحجر
At ta'alumu fishighori kannaqsyi alal hajari
Belajar diwaktu kecil itu, bagaikan mengukir di atas batu

من قلّ صدقه قلّ صديقه
Man qoola shidquhu qolla shodikuhu
Barang siapa yang sedikit kejujurannya, sedikit pulalah temannya

 اطلب العلم من المهد إلى اللحد
Uthlubil ilma minal mahdi ilal lahdi
Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang kubur

العقل السليم في الجسم السليم
Al aqlus salim fiel jismis salim
Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat

خير جليس في الزمان كتاب
Khoiru jaliesin fiez zamaani kitaabun
Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku


من يزرع يحصد
Man yazro' yahsud
Barang siapa yang menanam pasti akan memetik (mengetam)

لن ترجع الأيّام التي مضت
lan tarji'al ayyamul lati madhot
Tidak akan pernah kembali lagi hari-hari yang telah berlalu

لا تحتقر مسكينا وكن له معينا
laa tahtaqir miskienan wa kun lahu mu'ienan
Jangan engkau menghina orang miskin dan jadilah penolong baginya

الشرف بالأدب لا بالنسب
As syarofu bil adabi laa bin nasabi
Kemuliaan itu karena adab kesopanan (budi pekerti) bukan karena keturunan

سلامة الإنسان في حفظ اللسان
Salamatul insan fie hifdzil lisan
Keselamatan manusia itu terdapat dalam penjagaan lidahnya (perkataannya)

آداب المرء خير من ذهبه
Adaabul mar'i khoirun min dzahabihi
Adab seseorang itu lebih baik (lebih berharga) daripada emasnya (kekayaannya)

لا تحتقر من دونك فلكلّ شيئ مزيّة
laa tahtaqir man dunaka wa likulli sain maziyah
Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, karena setiap orang mempunyai kelebihan

 لولا العلم لكان الناس كالبهائم
Laulal ilma lakaanannaasu kal bahaaim
Kalaulah tidak karena ilmu niscaya manusia itu seperti binatang

العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر
al ilmu bilaa amalin kasyajari bila tsamarin
Ilmu tanpa amal/praktek bagaikan pohon yang tidak berbuah

إذا صدق العزم وضح السبيل
Idza shodaqol azmu wadhohas sabil
Jika ada kemauan yang sungguh-sungguh, pasti terbukalah jalannya

فكّر قبل أن تعزم
Fakkir qobla an ta'zam
Berpikirlah dahulu sebelum kamu berbuat.

الاتّحاد أساس النجاح
al ittihadu asasun najaah
Persatuan adalah pangkal keberhasilan

 تعلمنّ صغيرا واعمل به كبيرا
Ta'allamanna shoghiron wa'mal bihi kabieron
Belajarlah di waktu kecil dan beramalah dengannya di waktu besar

أصلح نفسك يصلح لك الناس
Ashlih nafsaka, yuslih lakan naas
Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu

سوء الخلق يعدى
Suul khuluqi yu'di
Budi pekerti/akhlaq yang buruk itu menular

آفة العلم النسيان
Afatul ilmi an nisyan
Bencananya ilmu adalah lupa

من عرف بعد السفر استعدّ
Man arofa bu'das safari ista'adda
Barang siapa yang tahu jauhnya sebuah perjalanan, hendaklah dia bersiap-siap

من حفر حفرة وقع فيها
Man hafaro hufrotan waqo'a fieha
Barang siapa yang menggali lobang, maka akan terperosoklah ia di dalamnya

عدوّ عاقل خير من صديق جاهل
Aduwwun aaqilun khoirun min shodieqin jahielin
Musuh yang pandai itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh

من كثر إحسانه كثر إخوانه
Man katsuro ihsanuhu, katsuro ikhwanuhu
Barang siapa banyak perbuatan baiknya, maka banyak pulalah temannya

اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا فالندامة العقبى لمن يتكاسل
Ijhad walaa taksal wa laa taku ghofielan, fan nadaamutul uqba liman yatakaasalu
Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu resiko bagi orang yang bermalas-malasan

من عذب لسانه كثر إخوانه
Man adzuba lisanuhu katsuro ikhwanuhu
Barang siapa manis tutur katanya (perkataannya) maka banyaklah temannya

خير الناس أحسنهم خلقا وأنفعهم للناس
Khoirun naasi ahsanuhum khulukon wa anfa'ahum linnaas
Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya

في التأنّي السلامة وفي العجلة الندامة
Fie taannis salaamah, wa fiel ajalatin nadaamah
Di dalam kehati-hatian itu terdapat keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan itu terdapat penyesalan

ثمرة التفريط الندامة وثمرة الحزم السلامة
Tsamrotu tafrith an nadaamatu, wa tsamrotul hazmi as salaamah
Buah kelengahan adalah penyesalan dan buah kecermatan adalah keselamatan

الرفق بالضعيف من خلق الشريف
Ar rifqu bidh dhoif min khuluqisy syarif
Berlemah lembut kepada orang yang lemah itu termasuk perangai orang yang mulia (terhormat)قل الحقّ ولو كان مرّا
Qulil haqqo walau kaana murrun
Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit

خير مالك ما نفعك
Khoirul maalika maa nafa'aka
Sebaik-baik hartamu adalah yang bermanfaat bagimu

خير الأمور أوسطها
Khoirul umur asatuha
Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahanya (yang sedang-sedang saja)

لا تؤخّر عملك إلى الغد ما تقدر أن تعمله اليوم
Laa tuakhir amalaka ilal ghoddi maa taqdiru an ta'malahul yauma
Janganlah menunda pekerjaanmu hingga esok hari, sesuatu yang kamu dapat mengejakannya hari ini

اترك الشرّ يتركك
Uthrukis syar, watrukka
Tinggalkanlah kejahatan, niscaya ia (kejahatan itu) akan meninggalkanmu

ترك الجواب على الجاهل جواب
Tarkul jawab alal jaahil jawabun
Tidak menjawab (pertanyaan) orang yang bodoh adalah suatu jawaban

فجزاء سيّئة سيّئة مثلها
Fa jazaau sayyiatin sayyiatun mitsluha
Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang sama dengannya

إذا تمّ العقل قلّ الكلام
Idza tammal Aqlu qollal kala,
Apabila akal seseorang telah sempurna maka sedikitlah bicaranya

من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ
Man tholaba akhon bilaa aibin baqiya bilaa akhin
Barang siapa yang mencari teman tanpa bercela, maka ia akan selamanya tidak mempunyai teman

ليس العيب لمن كان فقيرا بل العيب لمن كان بخيلا
Laisal Aibu liman kaana faqieron, balil aibu liman kaana bakhilan
Bukanlah aib itu bagi orang yang miskin, tapi aib itu terletak pada orang yang kikir

ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والأدب
Laisal yatim man maata waalidahu, balil yati yatiemul ilmi wal adab
Bukanlah yang dinamakan anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tapi (sebenarnya) anak yatim itu adalah yang tidak memiliki ilmu dan budi pekerti

لكلّ مقام مقال ولكلّ مقال مقام
likulli maqomin maqolun, wa likulli maqoolin maqomun
Setiap tempat mempunyai perkataan masing-masing, dan untuk setiap perkataan memiliki tempat masing-masing

إذا لم تستحي فاصنع ما شئت
Idza lam tastahi fasna' maa syi'ta
Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu.

Advertisement

Subscribe to receive free email updates: